Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

返回

共付费用和低价优惠*

为帮助符合条件的患者储蓄,辉瑞提供各种品牌药物的共付和储蓄优惠,无论患者的收入如何。在此页面上,您会找到所有当前可用优惠的列表。访问每个产品的网站,了解有关优惠及其资格标准的更多信息。

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P

P

PANZYGA®
(静脉注射的免疫球蛋白,人 — ifas)
PREMARIN®
(结合雌激素)阴道软膏
PREMARIN®
(结合雌激素)片剂,USP